โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 5983 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 666,500.00 บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

     งานซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ และห้องปฏฺบัติการ อาคารโดมแดงฯ  จำนวน 1 งาน

 

                   ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 

                                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ มงคลเทพ)

                                                                        ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปฏิบัติราชการแทน

                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

เอกสารแนบท้าย :

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง
- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง
- แบบ บก.01
- แบบ ปร.4 (1)
- แบบ ปร.4 (2)
- แบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์)
- แบบ ปร.5
- แบบ ปร.6
- หนังสือค้ำประกัน 1
- หนังสือค้ำประกัน 2
- หนังสือค้ำประกัน 3
- ข้อควรปฏิบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา