โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-09-02

SAT ลำปาง เปิดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรูปแบบภาษาอังกฤษ
ศุกร์ 2 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

        31 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรูปแบบภาคภาษาอังกฤษ (SAT Exhibition 2022) ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานของบัณฑิตนักปฏิบัติ          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง
ศุกร์ 2 กันยายน 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชาวต่างประเทศ (คลิกอ่านประกาศ) -----... >> อ่านต่อ


BALA ลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
ศุกร์ 2 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

         31 สิงหาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ  ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ใน ศตวรรษที่ 21และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาณุทัต  ม่วงทอง  (อาจารย์โอห์มสายฮา) ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา