โลโก้เว็บไซต์ BALA ลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

BALA ลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 417 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         31 สิงหาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ  ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ใน ศตวรรษที่ 21และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาณุทัต  ม่วงทอง  (อาจารย์โอห์มสายฮา) นักออกแบบกิจกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความสัมพันธ์ภายในองค์กร และทีมงานเป็นวิทยากร
         ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง ได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาและสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ การผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้น จะต้องปรับทักษะที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงต้องออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การอำนวยความสะดวกและการเสนอแนะเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน Technology ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น การจัดโครงการครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีทักษะที่เหมาะสม รอบด้าน เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
          สำหรับการอบรมดังกล่าวมีนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมจำนวน 297 คน โดยอบรมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์จากทีมวิทยากร นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้

        ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
        ที่มาของข่าว : สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
        ขอบคุณภาพประกอบข่าว : NextGen TrainingTeam สืบค้นได้จาก

https://www.facebook.com/media/set?vanity=100033419659992&set=a.759169795207002ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา