โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-08-23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ลูกจ้างชาวต่างประเทศ) ตำแหน่ง ผู้สอน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ลูกจ้างชาวต่างประเทศ) ตำแหน่ง ผู้สอน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง (คลิกอ่านรายละเอียด) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาบริบทและวิเคราะห์ศักยภาพทางการท่องเที่ยว การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวบนฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ โดยมี อาจารย์ศิริขวัญ ปัญญาเรียน, อาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์ และ อาจารย์เอมอร พิพัฒน์วัฒนะโยธิน คณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          22 สิงหาคม 2565 ที่ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ และ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2022)
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2565  ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมงาน  การประชุมวิชาการระดับ 14th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 2022 (STISWB 2022) โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมขึ้น ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาส... >> อ่านต่อ


ขอเชิญน้องๆนักเรียน ม.3 - ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานเปิดบ้าน วทส.65 (Students Innovation Exhibition 2022)
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดงาน "Students Innovation Exhibition 2022" (Open House 2565) ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคาร S2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาได้มีเวทีในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Empowering Young Smart Entrepreneur)
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Empowering Young Smart Entrepreneur) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Empowering Young Smart Entrepreneur) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษา... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2565 (2022 RMUTL Education Fair) ในรูปแบบ On-line
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าววิเทศสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2565 (2022 RMUTL Education Fair) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยน การฝึกงาน การทำวิจัยและการฝึกอบรม จากวิทยากรที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือศิษย์เก่า โดยผู้ส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา