โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-07-02

ไปรษณีย์ ในมหาวิทยาลัย
อังคาร 2 กรกฎาคม 2562 / สิ่งอำนวยความสะดวก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สถานที่ทำการ : อาคารอำนวยการ เลขที่ 200 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า เวลา 07.00 - 08.00 น. กลางวันเวลา 11.00 - 13.0... >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวานเทมเป้ และน้ำพริกเทมเป้ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อังคาร 2 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา คณาจารย์สาขาจุลชีววิทยา เป็นวิทยากร และผู้ประสานงานการจัดอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีจุลินทรีย์อาหารหมักระดับชุมชน” และ “จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารระดับชุมชน”  โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหาร เทคโนโลยีการหมัก อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา