โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวานเทมเป้ และน้ำพริกเทมเป้ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวานเทมเป้ และน้ำพริกเทมเป้ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา คณาจารย์สาขาจุลชีววิทยา เป็นวิทยากร และผู้ประสานงานการจัดอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีจุลินทรีย์อาหารหมักระดับชุมชน” และ “จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารระดับชุมชน”  โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหาร เทคโนโลยีการหมัก อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวานเทมเป้ และน้ำพริกเทมเป้ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 จำนวนประมาณ 50 คน ณ ชั้น 7 – 8 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำน้ำอ้อยน้ำปลาหวานเทมเป้ น้ำพริกเทมเป้ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหมักเทมเป้ และกระบวนการผลิตให้อาหารปลอดภัย และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป... 

ภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา