โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-06-06

HR มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิเคราะห์ค่างานแก่สายสนันสนุนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
พุธ 6 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

          ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการวิเคราะห์ค่างานสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแก่พนักงานสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการระดับชาติ “Mind-Movement Sciences into 2020”
พุธ 6 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020 : Office Workers’ Wellness” ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code หรือ URL : http://www.slc.ac.th/deactical.php?ID_Ne=199   >> รายละเอียดเพิ่มเติ... >> อ่านต่อ


การประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ
พุธ 6 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องในโอกาศครบรอบ 41 ปี ของการสถาปนาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง Translating ELT Research into Classroom Teaching Practice ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 202 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.culi.chula.ac.th/research  ... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561
พุธ 6 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อส่งผลงานระดับนานาชาติได้ที่ http://www.uruicst2018.uru.ac.th และระดับชาติได้ที่ researchfair.uru.ac.th โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561   &... >> อ่านต่อ


ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
พุธ 6 มิถุนายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ทุกเขตพื้นที่ ซึ่งสำเร็จการในภาคการศึกษา 1/2560 2/2560และภาคฤดูร้อน/2560 สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา 2560 ตามหมายกำหนดการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี เอกสารตามไฟล์แนบท้ายประกาศนี้  >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
พุธ 6 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมผลการดำเนินงานและรวบรวมผลการดำเนินงานหลักสูตร ในแต่ละพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๖๑ พื้นที่เชียงรายและ ๔-๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยเริ่มเดินทางจากพื้นที่พิษณุโลก ตาก ลำปาง น่าน เชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ โครงการตรวจประเมิน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์นักวิจัย “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน”
พุธ 6 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาฯ ๒๕๖๓” (เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน) ณ ห้องนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ         สำหรับการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญท่านร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
พุธ 6 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๘ แห่ง ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ภาคเช้าและภาคบ่าย) ปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมจำนวนห้าพันคน >> อ่านต่อ


ประกาศเครื่องคั่วกาแฟเพื่อการแปรรูป จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓)
พุธ 6 มิถุนายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง มีความประสงค์จะเครื่องคั่วกาแฟเพื่อการแปรรูป จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา