โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-07-21

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับฟังคำชี้แจงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดลำปาง
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          19 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงวิธีการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนักศึกษาสาขาการจัดการและนักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 176 คน เข้ารับฟังการชี้แจงการลงพื้นที่จากวิทยากรสำนักงานสถิติลำปาง  โดยภายหลังการจัดอบรมนักศึกษาจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 7 ตำบลในอำเภอเมือง ประกอบด้วย ตำบลต้นธงชัย ตำบลทุ่ง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          17 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับคณะดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           งานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากเกษตรในการกำหนดแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          นักศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในอำเภอเมือง ประกอบด้วย ตำบลต้นธงชัย ตำบลทุ่งฝาย ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลบ้านแลงและตำบลพิชัย และอำเภอแม่เมาะ โดยเริ่มดำเนินการ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560           โครงการดังกล่าวมีการจัดอบรมวิธีการจัดเก็บข้อมูลแก่นักศึกษา โดยสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในการลงพื้นที่มีอาจารย์ผจงจิต ติ๊บประสอน อาจารย์ปรีดา ตัญจนะ อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร อาจารย์ญาดา คำลือมี อ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่นที่ 3
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 3  ณ วัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าภาคินัย  ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และรับฟังการกล่าวรายการจากคุณจันทร์สม  เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน... >> อ่านต่อ


ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาสัตวศาสตร์และประมง
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์  สังกัดสาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนประจำหลักสูตรประมง  ในวันที่ 20 กรกฎาคม  ๒๕60  ไปแล้วนั้น    มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (สอนหลักสูตรปร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค สาขาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยจัดการแข่งขันจำนวน 3 สาขา ประกอบด้วยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเว็บดีไซน์ และสาขากราฟฟิกดีไซน์  โอกาสนี้ยังได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทั้ง 3 ด้านอีกด้วย          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำบ่อแก๊สชีวภาพ ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          18 กรกฎาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำบ่อแก๊สชีวภาพแก่คนในชุมชนบ้านฝายน้อย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นวิทยากร และมี น.ส.สุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่งานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปางเป็นผู้ช่วยวิทยากร การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ โดยนำมาเป็นแก๊สชีวภาพหุงต้มในครัวเรือน ลดรายจ่ายและปัญหากลิ่นจากมูลสัตว์           สำหร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา