โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-07-20

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          17 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และรณรงค์การลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักศึกษากว่า 100 คน โดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง เป็นพระวิทยากร การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธที่ให้มีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดผลกระทบด... >> อ่านต่อ


คาราวาน จยย. มทร.ล้านนา ลำปาง อลังการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ภายในสถานศึกษา
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         ภาคบ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.39 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา จัดกิจกรรม "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ภายในสถานศึกษา" โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน          พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากชมรมบิ๊กไบค์ลำปาง จำนวน 11 ท่าน ให้เกียรติขับรถบิ๊กไบค์ ร่วมขบวน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) จาก ผู้ตรวจประเมินฯ มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

       20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ประธานตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง        การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยงานตามพันธกิจ ให้หน่วยงานได้พัฒนาการดำเนินงานโดยใช้หลัก PDCA และเพื่อพัฒนาการดำเนินตามเป้าหมายคุณภาพให้ส... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน "การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในงาน "การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง                        ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน       ... >> อ่านต่อ


ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

18 กรกฎาคม 2560  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ในที่ประชุมงาน "เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560" โดยมีประธาน เลขานุการ คณะกรรมการแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อม และรายงานความคืบหน้าการเตรียมดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย >> อ่านต่อ


ประชุมอนุมัติผลการเรียนภาคฤดูร้อน
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

      17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุมอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 5 ห้อง 505 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัติถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดี ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธาน รับฟังและพิจารณาผลการเรียน ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการดังกล่าวด้วย >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมแตงไทย
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

              ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง นางสาวนิชารี วงศ์ษา นักศึกษาปี 3 และนางสาววรัญญา จารีวัชระ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาวิทยาศาส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยีฯ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสับปะรด
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

              ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง นางสาวนิชารี วงศ์ษา นักศึกษาปี 3 และนางสาววรัญญา จารีวัชระ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาวิทยาศาส... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมและทดสอบสรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสากล สำหรับอาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลสารสนเทศ มทร.ล้านนา  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมและทดสอบสรรถนะการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Literacy) มาตรฐานสากล สำหรับอาจารย์และบุคลากร  มทร.ล้านนา ระบบเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครการ  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือโทรสอบถามได้ที่ โทร.053-921444 ต่อ 5302 (รายละเอี... >> อ่านต่อ


คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจฯ
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจฯ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2560   การเข้าร่วมอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความพร้อมสำหรับก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา