โลโก้เว็บไซต์ ค่ายคนดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 Tags : ค่ายคนดี

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายคนดี” 2559
จันทร์ 31 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายคนดี” 2559 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษารู้จักหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรม เกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น นำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา