โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-10-31

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายคนดี” 2559
จันทร์ 31 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายคนดี” 2559 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษารู้จักหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรม เกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น นำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ... >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
จันทร์ 31 ตุลาคม 2559 / ข่าวบุคลากร

              การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560) รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา