โลโก้เว็บไซต์ ITA 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ITA 2566


ITA 2566

 

 1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มทร.ล้านนา
 3. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 4. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2566
 5. แผนการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มทร.ล้านนา
 6. คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ชองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2566 
 7. การประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ชองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พ.ศ. 2566
 8. ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ มทร.ล้านนา ปี 2566
 9. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2566
 11. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 12. การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำปี 2566 มทร.ล้านนา ลำปาง
 13. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของมทร.ล้านนา ลำปาง
 14. Web link สำนักงาน ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 มีการดำเนินการ

เอกสารหลักฐาน คือ

 1. มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 มีการดำเนินการ

เอกสารหลักฐาน คือ

 1. มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา