โลโก้เว็บไซต์ ITA | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ITA


ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล การประเมิน ITA ปีการศึกษา 2563

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (ITA 2563)

 1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ชองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 4. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมการดำเนินงานและพัฒนาระบบกลไกโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 6. ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
 7. เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 8. แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการป้องกันการับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

คำสั่ง ITA

อื่นๆ

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 มีการดำเนินการ

เอกสารหลักฐาน คือ

 1. มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 มีการดำเนินการ

เอกสารหลักฐาน คือ

 1. มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา