โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ติดต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง  จ.ลำปาง  5200
Tel.   0 5434 2547-8
Fax.  0 5434 2549
E-mail : lpc@rmutl.ac.th


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา