โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติประจำปี 2565

ข้อมูลบุคคลากรสายสนับสนุน
ข้อมูลบุคลากร(สายสอนแยกหลักสูตร)
- ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับประจำปี 2565
ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ
การให้บริการงานสวัสดิการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการงานวิทยบริการ
- สรุปการใช้ห้องประชุมทางไกล ระบบ Video Conference
ข้อมูลการบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ประกาศอัตราเช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการใช้ทรัพย์สิน (มทร.ล้านนา)

------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลสถิติประจำปี 2564

ข้อมูลบุคคลากรสายสนับสนุน
ข้อมูลบุคลากร(สายสอนแยกหลักสูตร)
- ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับประจำปี 2564
ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ
การให้บริการงานสวัสดิการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการงานวิทยบริการ
- สรุปการใช้ห้องประชุมทางไกล ระบบ Video Conference
ข้อมูลการบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ประกาศอัตราเช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการใช้ทรัพย์สิน 2563 (มทร.ล้านนา)

------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลสถิติประจำปี 2563

ข้อมูลบุคคลากรสายสนับสนุน
ข้อมูลบุคลากร(สายสอนแยกหลักสูตร)
- ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับประจำปี 2563
ประกาศอัตราเช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสถิติการให้บริการงานวิทยบริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ
การให้บริการงานสวัสดิการ
- สรุปการใช้ห้องประชุมทางไกล ระบบ Video Conference

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา