โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง”
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560

        มทร.ล้านนา ลำปาง รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง” ฉบับภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และหน่วยงานสถานศึกษาภายในจังหวัดลำปางต่างๆ  เข้าร่วมจำนวนมาก       ... >> อ่านต่อ


พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มทร.ล้านนา ลำปาง ประทับใจ ยิ่งใหญ่ ตระการตา
เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐          พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงจัดพิธีฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีแสดงความยินดีกับ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560

          8 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ ห้องประชุมกองการศึกษา  ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเครื่องปั่นเส้นด้ายจากใยสับปะรด ของสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ ในพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31พร้อมแจ้งเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสถานที่เตรียมพร้อมต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ ในพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560  ... >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมงาน คืนรัง 45 ปี แม่วัง ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง
พุธ 8 พฤศจิกายน 2560

          8 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาตราจารย์วีระ อินทร์นารี รักษาราชการแทนกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง ครั้งที่ 3/2560 โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนนา ลำปาง คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง คณะกรรมการจัดงาน คืนรังแม่วัง 45 ปี สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเกษตรศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสาขาหาหาน้องใหม่
อังคาร 7 พฤศจิกายน 2560

    4 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสาขาหาหาน้องใหม่ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 โดยมีอาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560

          1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 สืบสานวัฒนธรรมไทย
พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560

         1 พฤศจิกายน 2560 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
อังคาร 31 ตุลาคม 2560

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหารือการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 25 ตุลาคม 2560

ตามที่รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 111(11/2560)  มีมติ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 785


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา