โลโก้เว็บไซต์ คู่มือปฏิบัติงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คู่มือปฏิบัติงาน


- ขั้นตอนการทำงานงานสารบรรณ 
- คู่มือประกอบการดำเนินงานบริการวิชาการ
- คู่มือประกอบการดำเนินงานวิจัย
คู่มือการปฏิบัติงานพยาบาล
คู่มือการปฏิบัติงานทุน-ประกัน
- คู่มืองานวิทยบริการ
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
คู่มือการใช้งานระบบ ERP สำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือบริการระบบสารสนเทศ
คู่มือการใช้งานระบบรายรับและออกใบเสร็จ-erp
ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง
ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขั้นตอนการให้บริการยานพาหนะ
มาตรการประหยัดพลังงาน
ขั้นตอนการบันทึกรับเงินรายได้จากเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
การบันทึกรับเงินรายได้กรณีที่นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
การบันทึกรับเงินงบประมาณเพื่อเข้าบัญชีเงินรับฝากอุดหนุนวิจัยเงินงบประมาณ-เงินรายได้
การบันทึกจ่ายเงินงบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)
งานจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง วิธี E-AUCTION_2
งานจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง วิธีพิเศษ
งานจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง วิธีกรณีพิเศษ
งานโอนพัสดุให้ส่วนราชการอื่น
งานโอนพัสดุให้หน่วยงานภายใน มทร. ล้านนา
การขอเบิกบำเหน็จ บำนาญ
การรับเงินรายได้ฟาร์ม
การรับเงินรายได้เงินผลประโยชน์
การยืมเงิน
งานรับเงินลงทะเบียนผ่านระบบธนาคาร
การเบิกบำเหน็จตกทอด
- คู่มืองานติดตามบัณฑิต-ภาวะการมีงานทำ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา