โลโก้เว็บไซต์ คณะวิจัยโครงการการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่มฯ มทร.ล้านนาลำปาง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิจัยโครงการการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่มฯ มทร.ล้านนาลำปาง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 398 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิจัยโครงการการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่มฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ จ.เชียงใหม่

คณะวิจัยโครงการการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในยุคโมเดล Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st  ASEAN Coffee Industry Development Conference) ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้คณะนักวิจัยฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการฯ, ดร.อภินันทน์ จิตรเจริญ นักวิจัย, ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ นักวิจัย

สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 -2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมาย การเป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟในภูมิภาคอาเซียน ก้าวไกลสู้ตลาดโลก ภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ที่ได้ริเริ่มการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในงาน จะมีการประชุมภาควิชาการ (Technical Program) ประกอบไปด้วยการบรรยายหัวข้อหลัก (Main Theme) ในเรื่อง ความยั่งยืนของธุรกิจกาแฟอาเซียน หัวข้อย่อย (Sub – Theme) ในเรื่องของความท้าทายด้านสภาพแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนและผลผลิตกาแฟ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของอุตสาหกรรมกาแฟ นโยบายการค้าในอาเซียนและความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมกาแฟในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของภาคเอกชน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : เพจ  Arabica-Research-Team
แหล่งข่าว : http://aseancoffeeconference.com/?lang=th
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา