โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยีจัดอบรมการแปรรูปเห็ดแก่เยาวชนในสถานพินิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยีจัดอบรมการแปรรูปเห็ดแก่เยาวชนในสถานพินิจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          28 มกราคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกเห็ด และจัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม การคิดดี ทำดี ให้แก่เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาคดีของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และศาสตร์ นางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการจัดอบรม
          การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแก่เด็กและเยาวชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
          ข่าว / ภาพ : อ.สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา