โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 1 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน, 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 มทร.ล้านนา น่าน 25-26 มค.62 ที่ผ่านมา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 1 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน, 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 มทร.ล้านนา น่าน 25-26 มค.62 ที่ผ่านมา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มกราคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 617 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คว้า 1 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน, 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

     สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มทร.ล้านนา น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทการแข่งขัน จำนวน 7 เหรียญ มีดังนี้  เหรียญทอง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพประมง ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นายรัฐพล วังแก้ว ได้ 25 คะแนน, เหรียญเงิน จำนวน 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันทักษะการถอยหลังรถแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์ นายเจตริน คำมงคล ได้ 99 คะแนน, การแข่งขันการขยายพันธุ์พืช น.ส.สุพรรษา แซ่พ่าน ได้ 78.2 คะแนน, การแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ด้านวัตถุดิบอาหารข้น น.ส.อรดา อุ่นอ้าย ได้ 24 คะแนน, เหรียญทองแดง จำนวน 3 รายการได้แก่ การแข่งขันฟรุตสลัดในน้ำเชื่อมบรรจุขวดแก้ว น.ส.สุพิชชา วงศ์สอน น.ส.กุลธิชา สุขภูวงค์ ได้ 80.8 คะแนน, การแข่งขันทักษะและการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) น.ส.จุไรรัตน์ ลือหาญ น.ส.กิตติกา เอี่ยมโอษฐ์ น.ส.ปวีณา ศรีปูคำ นายถนอม เจริญวนาสันติ ได้ 72.75 คะแนน, และการแข่งขันการผลิตอาหารสัตว์น้ำ น.ส.จรวยพร เสามะณี นายธณภณ ฐานสมบัติ ได้ 65 คะแนน

     สำหรับผลสรุปการแข่งขันรวม การแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 43 รายการ 9 กลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://satcontest.nan.rmutl.ac.th/ 

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา