โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1374 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          21 มกราคม 2562 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดสถานที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
          สำหรับการเตรียมการรับเสด็จฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดลำปาง ให้จัดเตรียมไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมเจ้าหน้าที่ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพลับพลาพิธีให้เรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ โดยรับผิดชอบร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ร่วมจัดสถานที่โดยมีการบูรณาการศาสตร์ความรู้ในรายวิชาไม้ดอกไม้ประดับมาปฏิบัติงานในครั้งนี้  เพื่อจัดเตรียมภูมิทัศน์ให้สวยงามสมพระเกียรติและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประจำทุกปี  โดยมีนายอภิชาต  ปีบ้านใหม่ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เป็นผู้ดูแลนักศึกษา
           ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
           ภาพ : อาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม
           ที่มาของข่าว  : อภิชาติ  ปีบ้านใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา