โลโก้เว็บไซต์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อมทร.ล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ครั้งที่ ๑/๖๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อมทร.ล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ครั้งที่ ๑/๖๒

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 972 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วานนี้ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในที่ประชุม มีอาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ในฐานะกรรมการอำนวยการ) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ จากตัวแทนของ คณะ/สำนัก/วิทยาลัยฯ/สถาบัน/กอง/ หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องฯ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการดำเนินงานฯ จาก มทร.ล้านนา อีก ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย เชียงราย น่าน ตาก พิษณุ และลำปาง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
   โดยรายละเอียดการประชุมเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แนวทางการจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตำรา วัสดุ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายในระดับประเทศ รวมถึงมาตรฐานการอุดมศึกษาอีกด้วย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา