โลโก้เว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มกราคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)

งบทดลอง GFMIS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา