โลโก้เว็บไซต์ คณะวิจัยโครงการแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำ ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเยาวชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งต้นน้ำบ้านทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิจัยโครงการแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำ ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเยาวชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งต้นน้ำบ้านทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มกราคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 528 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะวิจัยโครงการแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำ ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง นำเยาวชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งต้นน้ำบ้านทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะวิจัยโครงการฯ นำเยาวชนและแกนนำนักวิจัยชุมชนบ้านหัวฝาย, คนในชุมชนผู้รับประโยชน์จากการใช้น้ำ, เครือข่าย ภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับตำบล ลงพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านทุ่งผึ้ง อ.แจ้หม จ.ลำปาง เพื่อสำรวจหาปัจจัยอะไรที่เป็นสาเหตุของการเกิดตะกอนดิน และอ่างเก็บน้ำห้วยห้วยโกงกาง และแสวงหาองค์ความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาตะกอนดินทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋าง และอ่างเก็บน้ำห้วยโกงกาง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

     สำหรับคณะวิจัยฯที่ลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์, อาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี, อาจารย์สุภัทรชา ธุระกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานิเวศวิทยาภูมิทัศน์ (landscape Ecology) ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของการเกิดตะกอนดินบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋าง และอ่างเก็บน้ำห้วยห้วยโกงกางตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดตะกอนดิน, เพื่อศึกษาองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาตะกอนดินทับถมผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยบูรณาการความรู้จากภายนอกสู่การออกแบบระบบการป้องกันตะกอนดินทับถมอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋าง และอ่างเก็บน้ำห้วยห้วยโกงกาง, และเพื่อสร้างระบบการบริหารแก้ไขปัญหาตะกอนดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : โครงการวิจัย การแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหัวฝาย(หมู่ 3) และ บ้านทุ่งผึ้ง(หมู่ 4) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา