โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการครุภัณฑ์ห้องบรรยายเรียนรวม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา  จำนวน   จำนวน  1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการครุภัณฑ์ห้องบรรยายเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ธันวาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประกาศ  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการครุภัณฑ์ห้องบรรยายเรียนรวม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา  จำนวน   จำนวน  1 รายการ   งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน  ครุภัณฑ์ห้องบรรยายเรียนรวม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา  จำนวนเงิน  5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา