โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-12-18

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์
อังคาร 18 ธันวาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์  วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิศวกรรมการผลิต และปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว   ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู... >> อ่านต่อ


ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
อังคาร 18 ธันวาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

             ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองการศึกษา ในวันที่  11  ธันวาคม 2561  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้ รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการครุภัณฑ์ห้องบรรยายเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน จำนวน 1 รายการ
อังคาร 18 ธันวาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

             มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประกาศ  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการครุภัณฑ์ห้องบรรยายเรียนรวม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา  จำนวน   จำนวน  1 รายการ   งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน  ครุภัณฑ์ห้องบรรยายเรียนรวม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา  จำนวนเงิน  5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รา... >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับประกอบโครงการการพัฒนาหน่วยงานปฏิบัติการทางชีวเคมีทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การยกระดับเกษตรกรในภาคเหนือ จำนวน 1 รายการ
อังคาร 18 ธันวาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR สำหรับประกอบโครงการการพัฒนาหน่วยงานปฏิบัติการทางชีวเคมีทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การยกระดับเกษตรกรในภาคเหนือ  จำนวน 1 รายการ   งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนงานวิจัย โครงการการพัฒนาหน่วยงานปฏิบัติการทางชีวเคมีทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การยกระดับเกษตรกรในภาคเหนือ  3,152,000  บาท   ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา