โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์” ลูกประคบเซรามิกสมุนไพร พัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สู่ตลาดสากล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์” ลูกประคบเซรามิกสมุนไพร พัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สู่ตลาดสากล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 ตุลาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 466 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะดำเนินงานโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกปะคบสมุนไพรจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรม“กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์” ส่งเสริมและพัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ลูกประคบเซรามิกสู่ตลาดสากล ณ บ้านศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์  ชิดบุรี  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวในนามหัวหน้าโครงการว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายและเทคโนโลยี จากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี  เพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทชุมชนอย่างยั่งยืน และสามารถช่วยเหลือชุมชนอื่นโดยรอบได้  โดยการดำเนินงานในปีแรกเป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการสร้างทัศนคติและการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปีที่สองเป็นการเข้าถึงโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน ด้วยการพัฒนาและทบทวนทักษะอาชีพให้มีความเชี่ยวชาญ และปีที่สามเป็นการพัฒนา โดยการขยายผลด้วยระบบแม่ข่ายที่นำผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ
           จากการดำเนินงานในปีแรก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดแผนไทย (ลูกประคบจากเซรามิก) ให้ได้คุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสำหรับผลิตลูกประคบจากเซรามิก และการปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบ  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานสำหรับการจัดอบรม “กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์” ลูกประคบเซรามิกสมุนไพร พัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สู่ตลาดสากล เป็นการดำเนินงานในปีที่ 2 ซึ่งชุมชนมีความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามจากเดิมที่มีอยู่ จึงมีการระดมความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ลูกประคบเซรามิกสมุนไพรเพื่อขยายตลาดสู่สากล โดยมีอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแบรนด์และอัตลักษณ์สินค้า พริบตา สตูดิโอ เป็นวิทยากร หัวหน้าโครงการกล่าวในตอนท้าย
           ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
           ที่มาของข่าว : สุนิสา  ติ๊บคำ
           ภาพ : พริบตา สตูดิโอ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา