โลโก้เว็บไซต์ เพราะการปรับตัวของ “คน” เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องพัฒนา สาขาการจัดการ จึงจัดสัมมนาวิชาการ “สร้างความสุขในยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างไร?” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เพราะการปรับตัวของ “คน” เป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องพัฒนา สาขาการจัดการ จึงจัดสัมมนาวิชาการ “สร้างความสุขในยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างไร?”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 ตุลาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 806 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  นางสาวดวงฤดี ดีติ๊บ  ประธานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า งานโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สร้างความสุขในยุค 4.0 ต้องปรับตัวอย่างไร?” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยาเขตแพร่) เป็นวิทยากรบรรยาย โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

         ประธานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสัดส่วนคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีความคิด มีการใช้เทคโนโลยี ที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน ๆ อย่างมาก ในองค์กรมากขึ้น จึงเป็นโจทย์ขององค์กรว่าจะมีการปรับตัว “คน” จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องพัฒนา โดยไม่เพียงแต่พัฒนาศักยภาพ หรือคำนึงถึงปริมาณของผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายเท่านั้น แต่จะต้องลงลึกไปถึงตัวตนของคนทำงานในองค์กรในด้านต่างๆ และช่วยส่งเสริมทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

         สำหรับการจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาในรายวิชาสัมมนาการจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา นำพานักศึกษาสู่การเพิ่มศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถเป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนองคกรสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

ขอเชิญติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1624

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา