โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด โดยดาวน์โหลด application  ชื่อ botany4thai | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด โดยดาวน์โหลด application ชื่อ botany4thai

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

องค์การสวนพฤษศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด โดยดาวน์โหลด application  ชื่อ botany4thai เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย หากมีความประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร.053841234 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา