โลโก้เว็บไซต์ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          31 สิงหาคม  2561 เวลา 14.00 น. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศาลจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเผยแพร่บรรยายความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย               ข้อพิพาทให้แก่นักศึกษา จำนวน 100 คน ประจำปี 2561 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคุณสุรเชษฐ์ มหัทธนะกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยทีมงานศาลจังหวัดลำปาง พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณณัฏฐ์ ฉัตรเล็ก ผู้พิพากษาศาลจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

            สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาทคดักองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยการไกล่เกลี่ย การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดองรู้รักสามัคคี มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ประชาชนมีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้เป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา