โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง แจ้งเรื่องการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง แจ้งเรื่องการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดลำปาง ได้แจ้งแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านวิยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 และตัวอย่างโครงการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
        พร้อมกันนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในฐานะร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว จึงได้ให้หน่วยงานนั่้นๆ โดยมีสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกว่า 35 แห่ง ซึ่งต้องปฏิบัติตามบริบทของหน่วยงานสังกัดภาคเหนือ ประกอบด้วย 4 Value chains ได้แก่ 1. นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ 2. การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 3. นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา 4.นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา