โลโก้เว็บไซต์ กอรมน.จังหวัดลำปาง จัดโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กอรมน.จังหวัดลำปาง จัดโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 445 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขา สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมโครงกรขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในสถานศึกษาประจำตำบล โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พันเอกสมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาดังกล่าว

         สำหรับการจัดการอบรมตามโครงการฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำปาง (กอรมน.จ.ลำปาง) ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการดำเนินงานที่มีความมุ่งหมายที่จะน้องนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดพฤติกรรมการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มเครือข่ายนักศึกษา พัฒนาคุณภาพศูนย์เครือข่ายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือแก้ไขต่างๆ  นำไปสู่ความเข้มแข็ง ในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชน

          กิจกรรมดังกล่าว มีนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักศึกษา ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน/ชุมชนประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา