โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 450 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารอำนวยการ
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  ขัดสีทะลี หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยงานตามพันธกิจ ให้หน่วยงานได้พัฒนาการดำเนินงานโดยใช้หลัก PDCA และเพื่อพัฒนาการดำเนินตามเป้าหมายคุณภาพให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ แผนปรับปรุงและพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ เป็นกรรมการตรวจประเมิน
        สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตร่วมรับการตรวจประเมิน
        ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา