โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดอบรม STEM Education  สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดอบรม STEM Education สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 914 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          6 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ STEM สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แก่คณะครูในโรงเรียนและวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา ลำปาง ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการด้านการศึกษาในฐานะเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ STEM สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะทางการสอนโดยใช้ STEM เป็นสื่อการสอนแก่ครูโรงเรียนเครือข่าย ให้สามารถประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน 
          ด้าน ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ หัวหน้าคณะดำเนินงานโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้มีคณะครูจากโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ STEM ศึกษา ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนและวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา ลำปาง รวมทั้งสิ้น 70 คน จาก 35 สถาบันการศึกษา โดยมีระยะเวลาจัดโครงการ 1 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ STEM  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อและกิจกรรม STEM Education  โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากรจากทีมสะเต็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ซึ่งนับเป็นหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยในบทบาทอุดมศึกษาพี่เลี้ยง เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
         ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา