โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 613 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          3 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ จัดโดยปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานฟาร์ม และด้านสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
          การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านวิชาชีพสัตวศาสตร์  
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา