โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนทัศนคติ และประโยชน์การดูแลนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนทัศนคติ และประโยชน์การดูแลนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 618 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

         อาจารย์จิตต์มนัส สมโน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดประชุมผู้ปกครองดังกล่าว เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปกครอง มีโอกาสทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น และการรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดูแลนักศึกษา โดยปีนี้ มีนักศึกษาที่เข้าศึกษาทั้งหมด ๕๑๒ คน แบ่งเป็น คณะต่างๆ ดังนี้ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๒๖๓ คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑๐๘ คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๔๑ คน

         พร้อมกันนี้ ในที่ประชุมมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการย้ำเตือนผู้ปกครอง ให้กำกับ ควบคุมบุตรหลานในเรื่องของการให้ข้อมูลอันเป็นจริง อาทิ การให้ข้อมูลเรื่องการแจ้งที่อยู่ทางบ้าน แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ที่ชัดเจนที่สามารถติดต่อไป ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ในการที่มหาวิทยาลัยฯ จะติดต่อไปยังผู้ปกครอง และบุตรหลาน ในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา