โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีความสุข

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 948 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๕๑๒ คน แบ่งเป็น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน ๒๖๓ คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑๐๘ คนและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๔๑ คน ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

            อาจารย์จิตต์มนัส สมโน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า การจัดงานปฐมนิเทศดังกล่าว เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม เป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรม และคุณวุฒิ สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้ ที่สำคัญ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน การปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

           พร้อมกันนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาใหม่ทุกคน ได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการให้คำปรึกษา แนะแนวแก่นักศึกษาในความดูและ ตลอดจนการพัฒนาตนเอง ด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีและการอยู่ร่วมกันภายในรั้วมหาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวปิดท้ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา