โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัยหญิง มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 2 รางวัลผลงานวิจัยประดิษฐ์สร้างสรรค์ในเวทีนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัยหญิง มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 2 รางวัลผลงานวิจัยประดิษฐ์สร้างสรรค์ในเวทีนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        16-19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติ (KINTEX) ประเทศเกาหลีใต้ อาจารย์วัชรี  เทพโยธิน อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์จากสับปะรด เรื่อง  "Pineapple powder : Sweet and tasty food additive" คว้ารางวัลเหรียญทอง “Gold Award” และรางวัล “Special Award For The Most Stupendous Work of Innovative Invention Entitled” ในการประชุม “Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) 2016”
        อาจารย์วัชรี  เทพโยธิน เปิดเผยว่า การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยประดิษฐ์สร้างสรรค์จากสับปะรดดังกล่าว สืบเนื่องจากที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าในการส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีต่างๆ ตามพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับผลงาน "Pineapple powder : Sweet and tasty food additive" ที่ส่งเข้าประกวดเป็นงานวิจัยที่เกิดจากแนวคิดที่จะผลิตสับปะรดผง เพื่อนำสับปะรดที่มีอยู่มากในจังหวัดลำปางมาเป็นวัตถุดิบและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ผลิตภัณฑ์สับปะรดผงสามารถนำไปผสมหรือเติมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เค้ก เมอร์แรงค์ มาการอง โยเกริต์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย  สับปะรดผงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ผลิตอาหารและผู้บริโภค ซึ่งงานวิจัยนี้มีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้ปรากฏเด่นชัดและง่ายต่อการผลิต  สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้สนใจและนักศึกษาได้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการดำเนินงานวิจัย
       ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะต้องส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมชุมชน และวัฒนธรรม ตลอดจนนำผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้ ซึ่งจากผลงานดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
        สำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) 2016” จัดโดย Korea Woman Inventors Association (KWIA) มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 296 ผลงาน จาก 25 ประเทศ  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 4 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงาน D Drink: DNA Drinking from rice  โดย ดร. กัญญณัช. ศิริธัญญา  และคณะ  ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล ผลงาน Folding Eco Stand  โดย  อ. เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์  ได้รับ 3 รางวัล  ผลงาน  A_MA: application for ageing people  โดย ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต ได้รับจำนวน 2 รางวัล และผลงาน  Pineapple to go: Pineapple power  โดยอาจารย์วัชรี เทพโยธิน ได้รับรางวัล 2 รางวัล  รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : อ.วัชรี เทพโยธิน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา