โลโก้เว็บไซต์ HR มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิเคราะห์ค่างานแก่สายสนันสนุนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

HR มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิเคราะห์ค่างานแก่สายสนันสนุนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการวิเคราะห์ค่างานสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแก่พนักงานสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นอีกส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จและเป้าหมายและควรได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยต้องมีการวิเคราะห์ภารกิจของงาน การประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน รวมทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
          การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้ถูกต้องตรงกับสายงาน  และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ทบทวนคุณลักษณะของตำแหน่งงานต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ค่างานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง  เป็นวิทยากรในการจัดอบรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปางกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา