โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 551 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมผลการดำเนินงานและรวบรวมผลการดำเนินงานหลักสูตร ในแต่ละพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๖๑ พื้นที่เชียงรายและ ๔-๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยเริ่มเดินทางจากพื้นที่พิษณุโลก ตาก ลำปาง น่าน เชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (หลักสูตรพื้นที่)

            พร้อมกันนี้ มีคณะกรรมการระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ลำปาง หลักสูตร บัญชีธุรกิจบัญชี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ กรรมการ  นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์ กรรมการ  นางสาวสุพรรษา ตาคำมูล เลขานุการ  
หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ  นางสาวลัดดา ปินตา กรรมการ  นางสุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย กรรมการ  นางสาวอรุณรัตน์ โยนะกาศ เลขานุการ  
หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและบริการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ  นายนรินทร์ จิวิตัน กรรมการ  นางสาวสุวัจนกานดา พูลเอียด กรรมการ  นายเอกธนัช ศรีบุญมา เลขานุการ  

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ  นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า กรรมการ 3. นางสาวสาวิตรี สุวรรณรอ กรรมการ  นายจเร นะราชา เลขานุการ

 ภาพ : เกศกนก เนตรวงศ์ ปชส. มทร.ล้านนา ลำปาง

ที่มาของข่าว : คุณนาขวัญ รัตนมงคล นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา