โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤษภาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานจองรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 

ตามรายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา