โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม TOR “คู่มือการปฏิบัติงาน” บุคลากรมีทักษะ งานเป็นระบบและมีคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม TOR “คู่มือการปฏิบัติงาน” บุคลากรมีทักษะ งานเป็นระบบและมีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 626 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมทั้งเป็นวิทยากรการอบรมการจัดทำ TOR เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รอบการประเมินที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ  ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

            ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า การจัดอบรมเรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ดังกล่าว โดยคู่มือเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจัดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ ที่ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ขององค์กรและวิธีการควบคุมกระบวนการนั้น มักจะทำขึ้นสำหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับคนหลายคน และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

           นอกจากนี้ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ทำให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่กำหนด ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน แต่ละหน่วยงาน รู้งานซึ่งกันและกัน บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่สามารถทำงานแทนกันได้ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาด จากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ ช่วยในการออกแบบงานใหม่และปรับปรุงงาน ซึ่งการจัดทำ ผู้ทำต้องมีทักษะในด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร ออกแบบ และการประเมินผล จึงจะสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ทำงานอย่างเป็นเป็นระบบและมีคุณภาพด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวปิดท้ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา