โลโก้เว็บไซต์ สรรพากรพื้นที่ จัดอบรม “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts” ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สรรพากรพื้นที่ จัดอบรม “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts” ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สรรพากรพื้นที่ลำปาง จัดอบรม " สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accounts" ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่4 #คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ระหว่าง วันที่ 9 -11 พ.ค. 2561 รวม 3 วัน มีนักศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 100 คน ณ อาคารอเนกประสงค์  มทร.ล้านนา ลำปาง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณกนกอร บุญมี และคุณกนกรัชต์ พิกุลขาว ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

          ดร.พวงทอง วังราษฏร์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าว เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพ แก่ตนเอง ให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน มีความพร้อมที่จะออกสู่การปฏิบัติงานจริง โดยเริ่มจาก การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษี การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-filing 

         ด้านอาจารย์ณัฐนรี ทองดีพันธ์ หัวหน้าหลักสูตรการบัญชี กล่าวเสริมว่า การอบรมทั้งสามวัน มีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ประกอบด้วยหัวข้อเรื่องภาษี ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล การเตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงานและเคล็ด (ไม่ลับ) สู่ความสำเร็จ การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานที่จำลอง (Simulation) : การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-filing / Update ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและงานบริการของกรม และหัวข้อการทดสอบโดยระบบ e-testing ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา