โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ อบต.พิชัยและกรมพัฒนาที่ดิน ทำประชาพิจารณ์การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ดิน ป้องกันน้ำท่วมเขตชุมชนตำบลพิชัยและเพื่อใช้ในการเกษตรสนับสนุนการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ อบต.พิชัยและกรมพัฒนาที่ดิน ทำประชาพิจารณ์การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ดิน ป้องกันน้ำท่วมเขตชุมชนตำบลพิชัยและเพื่อใช้ในการเกษตรสนับสนุนการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 เมษายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 385 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          23 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำประชาพิจารณ์การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ดิน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีอาจารย์ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นประธานในการประชุม
          การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ดินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ำท่วมเขตชุมชนตำบลพิชัยและเพื่อใช้ในการเกษตรสนับสนุนการเรียนการสอน การปลูกพืชอาหารสัตว์ ใช้ในโครงการงานฟาร์มฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา การเพาะเลี้ยงอนุบาลปลาโครงการงานวิจัย สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการปลูกพืชไร่ไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 3 จุด คือ ขุดลอกสระน้ำบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ขุดลอกขยายสระน้ำบริเวณหลังสนามฟุตบอล ขุดลอกและขยายสระน้ำบริเวณข้างอาคารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทั้งนี้ในโครงการดังกล่าว มีการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำจากสระที่ 3 ตามแนวรั้วลงมาทั้งหมด 16 จุด สำหรับต่อท่อลงสู่แปลงเกษตรและแปลงไม้ดอกไม้ประดับ  แปลงสนามหญ้าจัดภูมิทัศน์  สระประมง และแปลงไม้ผลของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ดินที่ขุดจากสระน้ำจะมีการนำไปใช้ประโยชน์ 3 จุดคือ จุดที่ 1  บริเวณหลังบ้านพักกลุ่มที่ 1 เนื่องจากมีความลาดชันและลึกเมื่อนำดินมาถมจะทำให้พื้นบริเวณนั้นมีระดับเท่ากัน จุดที่ 2  บริเวณหลังสนามฟุตบอล จุดที่ 3  บริเวณแปลงนาหน้าหอพักนักศึกษา เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรม และหลังสระน้ำใกล้สนามฟุตบอลหลังอัฒจันทร์
          ภายหลังจากการประชุมชี้แจงโดยนายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์    ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มีการขอความเห็นชอบเพื่อทำประชาพิจารณ์ร่วมกัน โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  บุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  ตัวแทนกำนันตำบลพิชัย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง โดยยกมือลงมติเห็นชอบ ร้อยละ ๑๐๐ 
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : เกศกนก  เนตรวงศ์ /ขนิษฐา  คำจันทร์ต๊ะ
          เรียบเรียง : ปภาวรินทร์  บุญมาก
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา