โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน เข้ารับการอบรม “ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R  และ R Commander” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน เข้ารับการอบรม “ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤษภาคม 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน เข้ารับการอบรม “ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R  และ R Commander”  ในการวิเคราะหืข้อมูลทางสถิติและสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้  ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม  2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมออนไลน์ได้ที่ www.uniserv.rbru.ac.th/stat


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา