โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมมือกันฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปมะขามป้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมมือกันฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปมะขามป้อม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 เมษายน 2561 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 500 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อ.เพียงกานต์ นามวงศ์ อ.ศิริขวัญ ปัญญาอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำมะป้อมแช่อิ่มอบแห้ง น้ำมะขามป้อม  น้ำหม่อน ให้แก่ชุมชนบ้านปหนุน – ดอยลังกา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน 20 คน ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อให้ชุมชนเข้าใจการทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตร การคิดต้นทุน ฯลฯ เพื่อบูรณการ งานวิจัย บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปขยายผลเพื่องานการท่องเที่ยว และแนะนำอาหารสุขภาพ ให้กับชุมชนต่อไป...

ข่าว/ภาพ  โดยอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา