โลโก้เว็บไซต์ นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ผ้าป่าขยะ สานฝัน ” ณ วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ผ้าป่าขยะ สานฝัน ” ณ วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 469 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        อาจารย์พรพิมล ปาฐะเดชะ อาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสังคมกับสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 43 คน จัดโครงการ “ผ้าป่าขยะ สานฝัน ”

        กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล ในวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุเสด็จ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมในเรื่องของการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา