โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดศักยภาพนักศึกษาโชว์ผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดศักยภาพนักศึกษาโชว์ผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  เปิดศักยภาพนักศึกษาโชว์ผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

         ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีฯ กล่าวต่อว่า งานวิชาการนักศึกษาดังกล่าว เริ่มต้นจากการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน ๓ คณะได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาและวิชาปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการเรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง การเสริมการเรียนรู้ในวิชาสัมมนาและวิชาปัญหาพิเศษ จะช่วยเพิ่มประสบการณ์และความมั่นใจในการนำเสนอผลงานแก่นักศึกษา ซึ่งการนำเสนอผลงานนี้เป็นทักษะสำคัญในการทำงานทุกสาขาอาชีพ                 

         การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุมวิชาการระดับนักศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ๓ คณะ โดยเน้นเรียนวิชาสัมมนา และวิชาปัญหาพิเศษ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ให้คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ช่วยเสนอแนะสิ่งดีดีแก่นักศึกษา และให้กำลังใจนักศึกษา ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย ดร.พวงทอง รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวปิดท้าย

คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1426

 

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา