โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์  เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 700 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          24 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อ.พ.ร.สัมพันธ์  ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
          การแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีกิจกรรมทางกายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกาย และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง 15 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยเนชั่น  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  วิทยาลัยสารพัดช่าง  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม  วิทยาลัยการอาชีพเถิน   วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และในปี 2560 มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เข้าร่วมอีกสองสถาบัน
          สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา อ.พ.ร.สัมพันธ์ ปี 2560 มีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กล่าวต้อนรับนักกีฬาจากทุกสถาบัน และส่งมอบธงกีฬา อพร.สัมพันธ์ แก่วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เจ้าภาพปี 2561
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา