โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงบริการวิชาการร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงบริการวิชาการร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 31 ตุลาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย เ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 31ตุลาคม 2558

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และคณะดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านบ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3  ต.พิชัย เ.เมือง จ.ลำปาง   ตามโครงการสืบสานตำนานหม้อดิน  ถิ่นปั้นหม้อทำมือ บ้านม่อนเขาแก้ว โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้สนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้  เครื่องมือในการพัฒนา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

    สำหรับกิจกรรมในโครงการสืบสานตำนานหม้อดิน  ถิ่นปั้นหม้อทำมือ บ้านม่อนเขาแก้ว  ประกอบด้วยกิจกรรมด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมเตาเผาดักควัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา