โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่บริการวิชาการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้จากพื้นที่จริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่บริการวิชาการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้จากพื้นที่จริง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาลงพื้นที่บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวบ้านม่อนเขาแก้ว  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 4พฤศจิกายน และ วันที่ 11พฤศจิกายน 2558 โดยมีสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเข้าร่วม จำนวน 30 คน

    อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การลงพื้นที่บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสืบสานตำนานหม้อดิน  ถิ่นปั้นหม้อทำมือ บ้านม่อนเขาแก้ว ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และเทศบาลเมืองพิชัย  เมื่อวันที่ 31ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ซึ่งบ้านม่อนเขาแก้วเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่น่าสนใจควรค่าแก่ศึกษา การดำเนินงานครั้งนี้คณะดำเนินงานได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน  การจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวโดยชุมชน การประชาสัมพันธ์ และการศึกษาพื้นที่จริง โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านม่อนเขาแก้วให้เป็นที่รู้จักและชุมชนเกิดรายได้จากการท่องเที่ยว

    สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 ร่วมวางแผนและศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน โดยการนำความรู้ภาคทฤษฎีมาปรับใช้ในการทำงานจริงทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทั้งนี้มีอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรม  อาจารย์ไพโรจน์  กล่าวในตอนท้าย

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา